privacy & voorwaarden


Privacyverklaring Tinto Coaching


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je bent vrij om het te helemaal door te lezen.

In het kort wil ik je hier aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Gerlinde Bijzitter, eigenaresse van Tinto Coaching, gevestigd in Haulerwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 617620961.


Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar:

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen.

Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Gerlinde van Tinto Coaching en cliënt van Tinto Coaching.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima.

Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.


Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops, of een licentietraining bij Tinto Coaching gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een kennismakingsformulier of tijdens een gesprek.

Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking.

En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.


Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou.

Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten.

Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn site (www.tintocoaching.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest.

Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door one.com.

Daarbij gebruik ik voor zover ik weet geen koekies/cookies.


Niet digitale gegevens

Een enkele keer (of van tevoren overeengekomen) schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte.

Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel verstopt is..

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming.

Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Laten we daar maar niet van uitgaan.


Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is.

Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.


Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek.

Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.Algemene voorwaarden Tinto Coaching


*Als coach voor kinderen, jongeren en volwassenen:

1. Ga ik zorgvuldig en respectvol om met alles wat er besproken wordt.

2. Doe ik alles wat in mijn kunnen ligt om de cliënt verder te kunnen helpen.

3. Respecteer ik de privacy van cliënten.

4. Ben ik open en eerlijk in mijn bevindingen en verwijs ik eventueel door naar derden.

5. Blijf ik mezelf bijscholen om steeds up to date te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.


*De cliënt (jongere en volwassene):

1. Is op tijd aanwezig op de afgesproken tijd en plaats.

2. Komt vrijwillig en wil ook meewerken aan wat er aangeboden wordt.

3. Is zelf verantwoordelijk.


*De cliënt (kinderen):

1. Wordt gecoacht/geholpen in aanwezigheid van één of beide ouders of zonder hun aanwezigheid, dit altijd in overleg met één of beide ouders.

2. Is zelf verantwoordelijk voor het meedoen en meewerken tijdens een coachings-traject.

3. De ouders van de cliënt dragen de verantwoordelijkheid voor datgene waar de cliënt geen verantwoordelijkheid voor kan dragen.


*Vertrouwelijkheid:

1. Alles wat wordt besproken is en blijft vertrouwelijk;

2. Alles wat ik te weten kom over de cliënt houd ik geheim met uitzondering van de omstandigheden hieronder genoemd;

3. Tijdens het werken met kinderen zal ik al het mogelijke doen om de veiligheid en het belang van het kind voorop te stellen.

Kindercoaching is een vorm van hulpverlenen. Ik draag zowel inhoudelijk als moreel verantwoordelijkheid voor de door mij gegeven coaching.

4. Ik moet de geheimhouding wel verbreken bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure;

5. Verder zal ik de geheimhouding verbreken in situaties waarvan ik kennis of vermoeden heb dat die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid (bijvoorbeeld mishandeling);


*Het dossier:

1. Ik houd een dossier bij van de cliënt zoals verplicht volgens de wet Persoonsregistratie. In het dossier staan onder meer de persoonlijke gegevens van de cliënt, de verrichte handelingen en het verloop van het begeleidingsproces;

2. In het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de begeleiding noodzakelijk zijn;

3. Het dossier dat ik bijhoud is vertrouwelijk en voor eigen gebruik en mag alleen door mij en de (ouders van de) cliënt worden ingezien;

4. Anderen mogen het dossier alleen inzien als de cliënt uitdrukkelijk toestemming verleent;

5. De cliënt mag altijd inzicht vragen in het eigen dossier met uitzondering van die gegevens die niet over de cliënt zelf gaan;

6. De cliënt heeft het recht om verbetering te vragen van zaken die volgens hem/haar niet juist in het dossier staan. Als ik de gewenste verbeteringen niet opneem in het dossier zal ik uitleggen waarom ik dat niet wil doen. De cliënt kan dan zijn verbetering zelf opschrijven.                                                                                                                               Deze zal ik aan het dossier toevoegen;

7. De cliënt heeft recht op een kopie van het dossier of een gedeelte ervan. Ik mag daarvoor een redelijke vergoeding vragen;

8. Na beëindiging van de overeenkomst zal ik het persoonlijke dossier vernietigen, daarbij de wettelijke verplichting voor het bewaren van persoonsgegevens en facturen wel in acht nemend.

9. Voor het dossier geldt verder wat er staat onder vertrouwelijkheid, specifiek de omstandigheden waaronder ik de vertrouwelijkheid moet of kan verbreken;


*Betaling:

1. Betaling verloopt via facturering, de factuur wordt na elke afspraak per mail en Tikkie doorgestuurd.                                                                                                                            Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet betaling hebben plaatsgevonden.

2. Facturering vindt plaats volgens het geldende of overeengekomen tarief. Tariefsverhogingen worden van te voren aangekondigd via de website www.tintocoaching.nl.

3. Indien een betaling niet binnen de 14 dagen is gedaan volgt een herinneringsfactuur.

Bij de tweede herinneringsfactuur breng ik  €15,00 administratiekosten in rekening.

Na de vierde herinneringsfactuur draag ik bij het niet betalen de administratie over aan mijn incassobureau.

 

 *Afzegging afspraak:

1. Indien de afspraak moet worden geannuleerd of verzet dan moet dit minimaal 24 uur van tevoren plaatsvinden anders wordt de afspraak wel in rekening gebracht.

2. Bij ziekte van de cliënt kan deze afspraak wel op een ander tijdstip worden ingehaald zonder bijkomende kosten, mits de afspraak op een redelijke termijn is afgezegd.

*Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

1. De cliënt (en indien het een minderjarige betreft de ouders van de cliënt ) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedragingen en uitingen en de gevolgen daarvan voor henzelf en anderen.

2. Betreffende alle adviezen die ik geef, geldt dat ik op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze toegepast worden.

3. Op de rechtsverhouding tussen mij en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen mij en de cliënt kennis te nemen.